Powinność składania druku PIT przekazuje się do 30 kwietnia każdego roku.

Od 1 stycznia przyszłego roku należy już składać roczne zeznanie. Wielu płatników, ma wciąż niepewności, który druk powinni wypełnić. PIT-37 muszą złożyć płatnicy wynagradzani według umowy o dzieło a także podatnicy osiągający dochody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Księgowość

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
PIT 36 jest to formularz rozliczenia rocznego o wysokości osiągniętego zarobku przez osoby fizyczne. Składają go płatnicy, którzy: realizowali pracę na własny rachunek poza rolnictwem, zobligowani byli do płacenia podatku według ogólnych reguł przy użyciu skali podatkowej 18-32 procent.

Ci którzy: pracowali w branży specyficznej produkcji w rolnictwie. Ci co uzyskali zyski z najmu lub innych porozumień o podobnym zakresie, opodatkowywanych na zasadach ogólnych. Ci co otrzymali dochody z renty otrzymanej z za granicy. Ci co uzyskali zyski z innych źródeł, od których w ciągu roku podatkowego byli obowiązani samodzielnie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Ci co zdobyli przychody według innych zasad, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy wykorzystaniu skali podatkowej, od których podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zadatków. Ci co powinni byli doliczyć do swoich pożytków przychody niepełnoletnich dzieci . Ci co obniżają przychód szkody, również o straty z lat poprzednich.

Dokument PIT 36, przeznaczony jest dla podatników rozliczających swoje przychody, łącznie z przychodami małżonka lub jako osoba samotnie

Księgowość

Źródło: sxc.hu

wychowująca dzieci. Formularzem PIT 36 rozlicza się również płatnik podatków, który otrzymuje na dziecko dodatek opiekuńczy lub zapomogę materialną, jak również na dziecko do czasu ukończenia przez nie 25 lat, uczące się w szkołach, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, bądź uczące się poza granicą w kraju Unii Europejskiej, w przypadku gdy dzieci w roku podatkowym nie otrzymały przychodów podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zawieszenie działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych, to podatnik zobligowany jest do rozliczenia się formularzem PIT 36.